Eagle Wings slaat zijn vleugels uit over jouw administratie zodat jij je zonder zorgen kan concentreren op de kerntaken van je onderneming.

Privacyverklaring

Dit is een uitreksel uit onze algemene voorwaarden.

Bij Eagle Wings Administration vinden wij uw privacy belangrijk. Om er voor te zorgen dat u ons uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en handelen wij in overeenstemming met de ‘Global Data Protection Regulation’- wetgeving dewelke in voege gaat per 25.05.2018. Voorts draagt de Opdrachtnemer er zorg voor dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen (zullen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u eveneens akkoord met deze privacyverklaring.

9.1 Persoonsgegevens

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een ‘geïdentificeerde of identificeerbare’ natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd, wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een van volgende factoren: een naam, een (persoonlijk) identificatienummer, een adres, een online identificator (zoals een IP-adres) of enig ander element dat kenmerkend is voor de fysieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Deze wetgeving is dus niet van toepassing op gegevens van rechtspersonen.

9.2. Vermelding van persoonsgegevens

9.2.1. Gebruik van onze website en nieuwsbrieven

Om onze nieuwsbrief te (kunnen) ontvangen dienen wij volgende persoonsgegevens te verwerken: voornaam, naam, e-mailadres. Wanneer u gebruik maakt van onze website, hoeft u geen persoonlijke gegevens met ons te delen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, bijvoorbeeld via het contactformulier, zullen wij u dit meedelen.

9.2.2. Onze dienstverlening

Wanneer u een beroep doet op onze diensten bent u verplicht bepaalde persoonsgegevens aan Eagle Wings Administration te verstrekken. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst tussen Eagle Wings Administration en uzelf te sluiten en correct uit te voeren. Verder zijn wij genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te bewaren, omdat dit een wettelijke verplichting is.

Eagle Wings Administration verwerkt naast de persoonsgegevens dewelke door haar cliënten of aanverwanten worden aangeleverd, ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door onze cliënten worden aangeleverd betreffende hun werknemers, bestuurders, klanten en leveranciers. De persoonsgegevens die door DE OPDRACHTGEVER worden verwerkt kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke meer.

DE OPDRACHTGEVER verwerkt uw persoonsgegevens steeds op een proportionele wijze, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk, ter zake dienend en beperkt zijn om het beoogde doel te realiseren. Hieronder dient onder andere te worden begrepen:

 • het uitvoeren van onze opdrachten en dienstverlening voor u (administratie, facturatie, boekhouding, klassement, invorderingen, etc.)
 • het voorkomen van illegale of vermoedelijke illegale praktijken en/of fraude, en het handhaven van onze algemene voorwaarden
 • het uitwerken van marketingstrategieën, waaronder het afstemmen van de content op onze website en de inhoud van onze nieuwsbrieven op de interesses en behoeften van haar gebruikers/ontvangers
 • het optimaliseren van onze dienstverlening en aanbieden van diensten op maat van uzelf en/of uw onderneming
 • het in contact treden met u en/of uw onderneming

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is deze verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd op basis van :

 • toestemming gegeven door uzelf voor een of meer specifieke doeleinden
 • het openbaar maken van deze gegevens door uzelf
 • de strikte noodzakelijkheid om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen uit te voeren en na te komen
 • de vrijwaring van de wettige belangen van Eagle Wings Administration en/of uzelf, waaronder het verzekeren van de continuïteit van onze activiteiten
 • andere gerechtvaardigde belangen

9.3. Het delen van persoonsgegevens met derde partijen

Tenzij u hiervoor uw toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, delen, verkopen, etc. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen derden (zoals met DE OPDRACHTGEVER verbonden ondernemingen, subverwerkers, externe medewerkers en derden die een opdracht voor u of ons uitvoeren, serviceproviders waaronder de softwareproviders etc.) wel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Eagle Wings Administration laat dit enkel toe in de mate dat wij dit wettelijk verplicht zijn, of in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht of wanneer wij betrokken zijn in een (juridisch) geschil of rechtsgeding en om de (eigendoms-) rechten van Eagle Wings Administration te vrijwaren en beschermen.

Eagle Wings Administration zal met elke dergelijke derde-subverwerker schriftelijke overeenkomsten afsluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermend zijn dan deze opgenomen onder deze privacyverklaring. Eagle Wings Administration zal, met inachtneming van het voorgaande, uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

9.4. Sociale netwerken en clouddiensten

Eagle Wings Administration kan voor haar elektronische communicatie gebruik maken van sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, enzovoort. Deze sociale netwerken laten u toe op deze platformen informatie te delen.

Daarnaast kan u persoonsgegevens delen met ons door het gebruik van clouddiensten (zoals Sharefile, Dropbox, Google Drive, WE-transfer etc.).

Eagle Wings Administration heeft geen controle op deze clouddiensten en sociale netwerken, noch op de informatie die u daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt. Wij zijn hier dan ook niet voor verantwoordelijke. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze toepassingen, platformen en sociale netwerken door te nemen. In geen geval delen wij uw persoonsgegevens met dergelijke clouddiensten en sociale netwerken.

9.5. Beveiliging van persoonsgegevens

Eagle Wings Administration werkt hard om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen. Daarom maken wij gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze medewerkers zijn daarnaast zorgvuldig geselecteerd en opgeleid om correct op te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, zorgen wij er voor dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt blijft tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering en nakoming van onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Bij het zich voordoen van een gegevenslek of databreach zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en inde door de wet voorziende omstandigheden, persoonlijk op de hoogte brengen.

9.6. Uw privacy-rechten

De toepasselijke wetgeving kent een aantal rechten toe aan natuurlijke personen op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens:

 • recht op inzage
 • recht op rechtzetting of verbetering van onjuiste persoonsgegevens
 • recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Om deze rechten uit te oefenen, dient u een e-mail te verzenden aan het volgende e-mailadres: info@eaglewings.be. Om zekerheid te hebben over uw identiteit dienst deze e-mail vergezeld te zijn van een kopie van uw identiteitsbewijs.

Eagle Wings Administration zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek. Bovendien heeft u het recht om, op ieder ogenblik, de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven op een tijdstip voorafgaand aan de intrekking daarvan. Aan de uitoefening van bovenstaande rechten zijn in principe geen kosten verbonden. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Eagle Wings Administration het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen of (ii) te weigeren gevolg te geven aan het verzoek, indien het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be).

9.7. Bewaringstermijn persoonsgegevens

Eagle Wings Administration bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het beoogde doel te realiseren. Met inachtneming van het voorgaande en tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen, zullen uw persoonsgegevens door DE OPDRACHTGEVER worden bewaard gedurende een maximale periode van tien jaar na het einde van onze samenwerking.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens, rekening houdende met de door ons toegepaste overschrijvingstermijn van eventuele backups, gewist of geanonimiseerd.

9.8. Wijzigingen en updates

DE OPDRACHTGEVER kan deze privacyverklaring op elk ogenblik eenzijdig wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren. In geval van tegenstrijdigheden hebben onze algemene voorwaarden, en eventuele bijzondere voorwaarden, voorrang op deze privacyverklaring.

9.9. Contact

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met deze website, onze elektronische communicatie en in verband met deze privacyverklaring kan u steeds terecht bij ons

Eagle Wings Administration bv
info@eaglewings.be
Stationsstraat 36b
3530 Houthalen
Tel:
0497 89 24 14 (Tamara Westhof)
0473 60 48 63 (Sonja Vanderspikken)